top of page
  • Forfatterens bildePål Nes

Askeonsdagsandakt med dom Alois

Oversatt til norsk av søstrene ved Katarinahjemmet lest av dom Alois.

https://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/2021/02/11/en-annerledes-askeonsdag/


Ordets liturgi i hjemmet – Askeonsdag

Innledning

Leder: I Faderens og Sønnens og den hellige Ånds navn.

Svar: Amen

Leder: La oss be

Herre, med hellig faste begynner vi den åndelige kamp som forbereder oss til påskehøytiden. La oss finne styrke og hjelp i forsakelsen når vi kjemper mot mørkets makter.

Ved vår Herre Jesus Kristus, din sønn, som lever og råder med deg i den den hellige Ånds enhet, en Gud fra evighet til evighet.

Svar: Amen


Ordets liturgi


1 lesning (Joel 2,12-18)

Lektor: Første lesning står skrevet hos profeten Joel

Nå lyder ordet fra Herren: Vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage! Riv ikke i stykker klærne, men la angeren rive i hjertet! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn; han kan endre sin plan så han ikke lar ulykken komme. Kanskje snur han om og endrer sin plan og lar velsignelse bli tilbake – grødeoffer og drikkoffer for Herren deres Gud.

Blås i horn på Sion, lys ut en faste og kunngjør en høytidssamling! Kall folket sammen og innvi forsamlingen, la de gamle komme, ta småbarn og spedbarn med. La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden ut av sitt kammer!

Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si: «Herre, spar ditt folk! Gjør ikke din eiendom til spott, la ikke fremmede herske over dem! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?»

Da ble Herren fylt av brennende iver for sitt land og viste medynk med sitt folk.

Slik lyder Herrens ord.

Svar: Gud være lovet


Responsoriesalme (Sal 51,3-4.5-6a.12-13. 14 og 17)

Omkved: Utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn, utslett min synd i din rike barmhjertighet. Tvett meg for all min ondskap, og rens meg for min synd.

For jeg kjenner min synd, den står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, gjort det som er ondt i dine øyne.

Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og trofast ånd. Støt meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg Din Hellige Ånd.

La meg kjenne din frelses glede på ny, la høysinn råde i min sjel. Herre, løs min tunge, så min munn kan forkynne din pris.


Annen ledning (2. korinterbrev 5,20-6,2)

Lektor: Andre lesning står skrevet i 2. korinterbrev

Brødre, vi kommer altså som Kristi sendemenn, siden det er Guds appell som lyder gjennom oss; på Kristi vegne ber vi: La dere forlike med Gud! Han som ikke kjente til synd, ham har Gud gjort til synd for vår skyld, – for at vi i ham skulle bli ett med Guds rettferd.

Som Guds medarbeidere er det også vi formaner dere til ikke å ta imot hans nåde til ingen nytte. For, som det heter: «Da tiden var inne, bønnhørte jeg deg, jeg kom deg til hjelp på frelsens dag» – og se, nå er tiden inne, nå er det «frelsens dag»!

Slik lyder Herrens ord.

Svar: Gud være lovet


Evangelium (Matteus 6,1-6,16-18)

Evangelievers

Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter.

Lektor: Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus

[På den tid sa Jesus til sine disipler:]

Vokt dere for å gjøre deres fromme gjerninger med tanke på at folk skal se dem; for i så fall får dere ingen lønn hos deres Far i himlene.

Når du altså gir en gave, la være å forkynne det med trompetstøt, i synagogen eller på gaten, som de skinnhellige gjør, for at folk skal se opp til dem, – for det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Men når du gir en gave, skal ikke din venstre hånd vite hva din høyre gjør, slik at din gave forblir ukjent; men din Far, for hvem intet er skjult, han skal lønne deg.

Og når dere ber, skal dere ikke gjøre som de skinnhellige; de står gjerne frem i synagogene og på gatehjørnene og ber, for at folk skal legge merke til dem. Men det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du ber, da gå inn i ditt kammer og lukk døren til, og be til din Far som er i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn.

Når dere faster, så ta ikke på dere en dyster mine, slik som de skinnhellige; de setter opp et riktig elendig ansikt, for at folk skal se at de faster, – men så sier jeg dere også, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du faster, da skal du både salve ditt hode og vaske ditt ansikt, slik at ingen ser at du faster, andre enn din Far i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg sin lønn.

Etter evangeliet kan man ha en pause i stillhet


Askevigsel og utdeling av asken

Leder: la oss i ydmykhet be til Gud, vår Far, at han i sin milde nåde vil velsigne denne aske som vi skal motta på vår panne til tegn på vår bot.

Kort stillhet

Barmhjertige Gud, du ønsker ikke synderens død, men hans omvendelse. Lytt i nåde til vår bønn, og velsign denne aske som skal tegnes på vår panne. Vi bekjenner at vi er støv og skal vende tilbake til støv. La oss bruke fastetiden rett. Tilgi våre synder og gi oss nytt liv etter din oppstandne Sønns forbilde, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Svar: Amen

Lederen tegner korset på pannen til de som er til stede (gjelder husstandsmedlemmer) eller drysser aske på hodet til de som er til stede og sier:

Gjør bot og tro på evangeliet

Når dette er gjort, går en av de andre som er til stede og tegner korset/strør aske på lederens panne med de samme ordene


Forbønner

Leder: Kjære medkristne! På høytidelig vis har vi innledet vår 40-dagers påskefaste. La oss be om hjelp til å fullføre hva vi har påbegynt:

Lektor: Om ekte botsånd i hele Den katolske kirke slik at vi på nytt ved Guds nåde kan feire Kristi oppstandelse og vår oppreisning med ham i dåpen. ℞

Lektor: Om botsånd i hele samfunnet vårt slik at vi enda en gang må finne inn til ham som har kalt oss til å leve rett sammen. ℞

Lektor: For dem som opplever å være under kors og smerte på grunn av egen eller andres synd, om hjelp og miskunn i enhet med Kristus. ℞

Lektor: For alle som lider under pandemien, de syke, helsearbeiderne, de som er uten arbeid, for barn og unge, for gamle og ensomme, at vi må lykkes i å bekjempe pandemien og styrke solidaritetens og nestekjærlighetens bånd. ℞

Lektor: For dem som opplever å være under kors og smerte på grunn av egen eller andres synd, om hjelp og miskunn i enhet med Kristus. ℞

Lektor: Om hjelp for oss til å leve ut boten, både ved å søke til kirke og i hverdagen. ℞


Fader vår

Leder: La oss bære våre bønner frem for Gud og be med de ord han selv har lært oss:

Alle:

Fader vår, du som er i himmelen,

helliget vorde ditt navn,

komme ditt rike,

skje din vilje som i himmelen så og på jorden

gi oss i dag vårt daglige brød,

og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere,

og led oss ikke inn i fristelse,

men fri oss fra det onde. Amen


Avsluttende bønn

Leder: La oss be. Måtte den nåde vi har mottatt, styrke oss, Herre, slik at vår faste må behage deg og bli oss til evig frelse. Ved Kristus vår Herre.

Svar: Amen

Lederen avslutter med å gjøre korsets tegn på seg selv og si:

Måtte den allmektige Gud, Faderen, Sønnen og den hellige Ånd velsigne oss alle.

Svar: Amen

Asken som er til overs skal strøs på jorden utendørs.

Tilpasning av askeonsdagens liturgi ved sr. Anne Bente Hadland OP

Barnetegning fra familiedag i fastetiden for noen år siden. Familiedagen fant sted på Sta. Katarinahjemmet.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page