top of page

Den høyhellige rosenkrans


Korsets tegn
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen

 

Credo – Trosbekjennelsen (Apostolicum)
Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper, og på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fôr ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde, fôr opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, og det evige liv. Amen. 

Store perler – Pater noster – Fader vår
Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

Små perler – Ave Maria – Hill deg, Maria
Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

 

Lovprisningsbønn – Gloria Patri – Ære være
Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,
som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

 

Å, min Jesus,
Å, min Jesus,
Tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, vi ber Deg spesielt for dem som trenger det mest. Amen

Gledens mysterier    
(bes gjerne man/lør)  
Engelen bringer Maria det glade budskap 
Maria besøker Elisabeth
Jesus blir født i Betlehem
Jesus blir frembåret i templet  
Jesus blir gjenfunnet i templet 
Bibellesningene og lyd finner du her

 

Smertens mysterier 

(bes gjerne tirs/fre)       
Jesu dødsangst i Getsemane
Jesus blir pisket  
Jesus blir tornekronet 
Jesus bærer sitt kors til Golgata  
Jesus blir korsfestet og dør

Bibellesningene og lyd finner du her

Lysets mysterier

(bes gjerne torsdag)

Jesus døpes i Jordan

Jesus fremstår under bryllupet i Kana

Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse

Jesus forklarelse på berget

Jesus innstifter nattverden

Bibellesningene og lyd  finner du her

Herlighetens mysterier

(bes gjerne ons/søn)

Jesu oppstandelse fra de døde

Jesu himmelferd

Den Hellige Ånds komme

Marias opptagelse til himmelen

Marias kroning i himmelen

Bibellesningene  og lyd finner du her

bottom of page